presentatie 20 mei 046 PeuterApeldoorn ofEnschede cropped

vlinder

Sinds 1998 is Christoforus kinderopvang actief in de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar in verschillende vormen: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Christoforus Kinderopvang is een stichting zonder winstoogmerk. Een vrijwillig bestuur is verantwoordelijk voor het aansturen van de stichting. Een directeur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.

Iedere locatie heeft een locatiecoördinator die verantwoordelijk is voor het beleid op de locatie.

We werken volgens de pedagogische ideeën van Rudolf Steiner. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht geloof of levensovertuiging van ouders of verzorgers.

Wij zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en voldoen aan de normen zoals die zijn vastgelegd in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang (april 2012), dat is vastgesteld in samenwerking met BOINK. (Belangenvereniging van Ouders In de Kinderopvang).